10 бер. 2015 23:24

Пропозиції щодо податкової реформи експертів «Інституту соціально-економічної інформації»

Пропозиції щодо податкової реформи

експертів «Інституту соціально-економічної інформації»

(10 березня 2015 року)

Сучасна податкова система України не відповідає основним принципам визначених п. 4.1. Податкового кодексу України, а саме:

-        загальність оподаткування внаслідок корупції і непрофесійності органів фіскальної служби, правоохоронних органів та органів правосуддя є можливість ухилятися від сплати податків та платежів, що ставить в нерівні умови платників податків;

-        рівність усіх платників перед законом не забезпечується, використання механізму індивідуальних податкових консультаційдозволяє одну і туж норму для різних платників податків трактувати по різному;

-        невідворотність відповідальності у разі порушення податкового законодавства не забезпечується внаслідок вищеназваних причин;

-        презумпція правомірності рішень платника податку не забезпечується. Платник податків мусить доказувати правомірність своїх дій виключно через суд;

-        фіскальна достатність призводить до непомірного тиску на платників податку, що сприяє бажанню ухилятися від сплати податків та давати хабарі;

-        соціальна справедливість не дотримується, зокрема, стягнення суми ЄСВ при відсутності доходів грубо порушує цей принцип;

-        економічність оподаткування відсутнє, зокрема, сума витрат на адміністрування податку на нерухомість більше ніж надходження від цього податку;

-        нейтральність оподаткування, що має забезпечити відсутність впливу на конкурентоздатність не дотримується, зокрема, зокрема встановлення додаткового імпортного мита;

-        стабільність постійно не дотримується, останні зміни призвело до того, що останні зміни податкового законодавства не були забезпечені жодними методологічними поясненнями, що крайнє негативно вплинули на економіку;

-        рівномірність та зручність сплати, встановлений порядок сплати авансових платежів призводить до значних переплат, які сягають мільярди гривень;

-        єдиний підхід до встановлення податків та зборів в цілому дотримується.

Перший етап податкової реформи має забезпечити реформу самої ДФС, а саме реалізація наступних принципів:

-        Сервіс.Мають бути впроваджені електронні сервіси для платників податків з метою забезпечення максимальною зручності для нарахування, обліку, сплати податків та звітності по ним.

-        Відкритість. Повинно бути забезпечена максимальна відкритість інформації про сплату податків в розрізі видів податків, регіонів, надходжень від крупних платників податків, а також, продовжити практику інформування про суми отримувачів відшкодування ПДВ.

-        Законність. Мають бути забезпечена реалізація механізмів захисту платників податків від зловживань з боку податкових органів. Механізм незалежного органу щодо розгляду податкових суперечок та податкових консультацій від представників громадськості, які мають проводити свої засідання відкритим, є дієвим механізмом для забезпечення законності.

Другий етап податкової реформи це реформа митниці.

За результатами другої реформи має бути забезпечена відкритість доступу даних до митної вартості товарів, що перетинає митний кордон, має бути створена єдина митна база з найбільшими торговельними партнерами України, а також забезпечений безперешкодний обмін інформацією з ними.

Третій етап податкової реформи – це реформа самої податкової системи.

Податкова система України має складатися з наступних податків:

-        податок на прибуток;

-        податок на додану вартість;

-        податок з доходів фізичних осіб;

-        акцизний податок;

-        рента;

-        мито;

-        екологічний податок;

-        податок на майно;

-        єдиний податок.

Зазначені податки мають відповідати їх економічній суті та повинні бути ефективними інструментами справедливого перерозподілу ВВП з метою забезпечення сталого економічного зростання економіки України. Решта податків мають бути скасовані.

За результатом другого етапудо 1 липня 2015 року мають бути розроблені зміни до Податкового кодексу, що повинні забезпечити реалізацію наступних задач для різних груп платників податку:

  1. Для мікробізнесу основна задача податкової системи є сприяння максимальної занятості населення. Реалізується через єдиний фіксований платіж або податку з обороту, жодної поточної звітності, лише загальна річна декларація та відповідальність перед своїми клієнтами.
  2. Для малого і середнього бізнесу основна задача податкової системи це забезпечення простоти ведення обліку та звітності, що досягається через впровадження електронних сервісів, стимулювання їх економічного зростання, черезоподаткування розподіленого прибутку та можливість застосування касового методу визначення податкових зобов’язань з ПДВ, перехід на єдиний електронний податковий документтощо.
  3. Для крупного бізнесу основна задача податкової системи це спрощення процесу адміністрування податків, зменшення варіативного трактування податкових норм, збільшення показника рейтингу BusinessDoing в частині оцінки системи оподаткування, максимальний захист бізнесу від зловживань з боку фіскальних органів.
  4. Для монопольних компаній основна задача податкової реформи це впровадження прозорих правил контролю за трансфертним ціноутворенням, реформа ренти, посилення антимонопольного законодавства з метою недопущення випадків недобросовісної конкуренції.

Основними напрямами реформування податків:

Другий етап реформи оподаткування заробітної плати, що передбачає зменшення загального податкового навантаження на заробітну плату до загальноєвропейського, а саме, як варіант може розглядатися встановлення наступних ставок:

-        10% - внесок до Пенсійного фонду роботодавцями;

-        10% - внесок працівників на умовно накопичувальний пенсійний рахунок;

-        встановлення соціально справедливої прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб:0% - до 1 МЗП; 10% - від 1 МЗП до 5 МЗП; 20% - від 5 МЗП до 10 МЗП; 30% - від 10 МЗП і вище.

Реформа податку на прибуток, що спрямована на впровадження механізму оподаткування розподіленого прибутку, що буде сприяти спрощенню адмініструванню цього податку, зменшення корупційної складової, зростанню внутрішніх інвестицій тощо. Як компенсатор пропонується застосовувати мінімальні платежі, зокрема, податок на основні засоби підприємства.

Реформа податку на додану вартість, що включає:

-        скасування спецрахунків, які відволікають оборотні кошти підприємств і ускладнюють його адміністрування і в умовах падіння економіки можуть лише посилити її падіння. У подальшому їх запровадження можливе тільки при зручності для платників податків;

-        впровадження системи диференційованих ставок між платниками і неплатниками, зокрема, система 7/17 (10/20). Результатом цього кроку стане, ліквідація податкових ям внаслідок їх економічної необґрунтованості; зменшення сум ПДВ, що заявляються до відшкодування; збільшення оборотних коштів підприємств-виробників продукції  більш ніж на 12% (до 100 млрд. грн.); зменшення інвестиційних витрат; суттєве зменшення корупційних схем, що пов’язані як при формуванні фіктивного ПДВ, так і при його відшкодуванні.

-        впровадження диференційованих ставок між платниками і неплатниками дозволить впровадити більш гнучку систему оподаткуванням ПДВ, зокрема, зменшити ставки на соціально значимі товари.

Реформа ренти, що включає розробку науково обґрунтованих підходів до визначення бази оподаткування і розміру ставок, що дозволить суттєво збільшити надходження до державного бюджету України.

Реформа податку на майно, що включає визначення бази оподаткування в залежності від його вартості, ставок та механізмів розрахунку, що дозволить зменшити навантаження на заробітну плату і перерозподілити його на більш заможних людей, що дозволить вирівняти соціальну нерівність, що була сформована в Україні.

Реформа акцизного податку, що включає перегляд бази оподаткування, ставок і механізмів його справляння, зокрема, скасування роздрібного акцизу, який суттєво ускладнює адміністрування цього податку.

Для реалізації поставлених задач експерти готові надати всебічну підтримку і консультації, а також прийняти безпосередню участь у розробці законодавчих і нормативних документів, як необхідні для реалізації вищезазначених заходів. Крім того ми готові забезпечити інформаційну підтримку та повноцінну роз’ясувальну роботу серед бізнесу.